Yêu đơn phương

Untitled-1.png

Tác giả: Tiểu Mô Tiểu Dạng 小模小样
Thể loại: Chính kịch, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu thai (ở gần sinh tình cảm)
Edit: Phu Phúng Phính
Beta: Tiểu Manh

Hai cách hiểu khác nhau về “yêu đơn phương”


Mục lục

01  02  03  04  05 

06  07  08  09  10